Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

Kinh Kim Cang - 金鋼經

http://pei-yuan-clinic.com/charity-seed/C.html


金鋼經

金鋼般若波羅蜜經


法會因由 分第一

如是我聞,一時佛在舍衛城,祇樹給孤獨園,與大比丘眾,千二百五十人俱。 爾時世尊,食時,著衣持鉢, 入舍衛大城乞食,於其城中,次第乞已, 還至本處。 飯食訖,收衣鉢,洗足已,敷座而坐。

  PHÁP HỘI NHÂN DO

  Như thị ngã văn:
  Nhất thời Phật tại Xá-vệ quốc, Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên dữ đại Tỳ-kheo chúng thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. Nhĩ thời Thế Tôn thực thời, trước y trì bát, nhập Xá-vệ đại thành khất thực. Ư kỳ thành trung thứ đệ khất dĩ, hoàn chí bản xứ. Phạn thực ngật, thu y bát, tẩy túc dĩ, phu tòa nhi tọa.
善現啟請分第二

時長老須菩提,在大眾中, 即從座起, 偏袒右肩, 右膝著地,合掌恭敬, 而白佛言。
希有世尊! 如來善護念諸菩薩,善付囑諸菩薩,世尊! 善男子善女人, 發阿耨多耨多羅三藐三菩提心,云何應住,云何降伏其心。

佛言:善哉善哉,須菩提! 如汝所說:如來善護念諸菩薩,善付囑諸菩薩。 汝今諦聽,當為汝說。善男子善女人, 發阿耨多羅三藐三菩提心,應如是住,應如是降伏其心。

唯然,世尊,願樂欲聞。


  THIỆN HIỆN KHẢI THỈNH

  Thời trưởng lão Tu-bồ-đề tại đại chúng trung, tức tùng tòa khởi, thiên đản hữu kiên, hữu tất trước địa, hiệp chưởng cung kính nhi bạch Phật ngôn:

  - Hi hữu Thế Tôn! Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ-tát, thiện phó chúc chư Bồ-tát. Thế Tôn! Thiện nam tử, thiện nữ nhân, phát A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề tâm, vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm?

  Phật ngôn:

  - Thiện tai, thiện tai! Tu-bồ-đề, như nhữ sở thuyết, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ-tát, thiện phó chúc chư Bồ-tát, nhữ kim đế thính, đương vị nhữ thuyết. Thiện nam tử, thiện nữ nhân phát A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề tâm, ưng như thị trụ, như thị hàng phục kỳ tâm.

  - Duy nhiên, Thế Tôn! Nguyện nhạo dục văn.

大乘正宗 分第三

佛告須菩提,諸菩薩摩訶薩,應如是降伏其心。所有一切眾生之類,若卵生、若胎生、若濕生、若化生、若有色、若無色若有想、若無想、若非有想、若非無想,我皆令入無餘涅槃而滅度之。如是滅度,無量無數無邊眾生,實無眾生得滅度者。何以故? 須菩提! 若菩薩有我相、人相、眾生相、壽者相,即非菩薩。


妙行無住 分第四

復次須菩提,菩薩於法,應無所住,行於布施。所謂不住色布施,不住聲香味觸法布施。須菩提,菩薩應如是布施,不住於相。何以故?若菩薩不住相布施,其福德不可思量。須菩提於意云何?東方虛空,可思量不?不也,世尊。須菩題,南西北方,四維上下虛空,可思量不?

不也世尊。

須菩提,菩薩無住相布施,福德亦復是不可思量。須菩提,菩薩但應如所教住。


如理實見 分第五

須菩提,於意云何,可以身相見如來不?不也,世尊。不可以身相得見如來。何以故,如來所說身相,即非身相。佛告須菩提,凡所有相,皆是虛妄,若見諸相非相,即見如來。


正信希有 分第六

須菩提白佛言:世尊,頗有眾生,得聞如是言說章句,生實信不?

佛告須菩提:莫作是說,如來滅後,後五百歲,有持戒修福者,於此章句,能生信心以此為實。當知是人不於一佛二佛三佛四佛五佛而種善根,已於無量千萬佛所種諸善根,聞是章句,乃至一念生淨信者,須菩提,如來悉知悉見,是諸眾生,得如是無量福德。何以故?是諸眾生無復我相,人相,眾生相,壽者相,無法相,亦無非法相。何以故?是眾生,若心取相,即為著我人眾生壽者。若取法相,即著我人眾生壽者。何以故?若取非法相,即著我人眾生壽者。是故不應取法,不應取非法,以是義故,如來常說,汝等比丘,知我說法,如筏喻者,法尚應捨,何況非法。


無得無說 分第七

須菩提,於意云何?如來得阿耨多羅三藐三菩提耶?如來有所說法耶?

須菩提言:如我解佛所說義,無有定法,名阿耨多羅三藐三菩提。亦無有定法,如來可說。何以故?如來所說法皆不可取,不可說,非法,非非法,所以者何?一切賢聖,皆以無為法,而有差別。依法出生 分第八

須菩提!於意云何?若人滿三千大千世界七寶,以用布施。是人所得福德,寧為多不?須菩提言:甚多,世尊!何以故?是福德,即非福德性。是故如來說福德多。若復有人,於此經中,受持乃至四句偈等,為他人說,其福勝彼。何以故?須菩提!一切諸佛,及阿耨多羅三藐三菩提法,皆從此經出。須菩提所謂佛法者,即非佛法。一相無相 分第九

須菩提,於意云何?須陀洹能作是念,我得須陀洹果不?

須菩提言:不也,世尊。何以故?須陀洹名為入流,而無所入,不入色聲香味觸法,是名須陀洹。

須菩提,於意云何?斯陀含能作是念,我得斯陀含果不?

須菩提言:不也,世尊。何以故?斯陀含名一往來,而實無往來,是名斯陀含。

須菩提,於意云何?阿那含能作是念,我得阿那含果不?

須菩提言:不也,世尊。何以故?阿那含名為不來,而實無不來,是故名阿那含。

須菩提,於意云何?阿羅漢能作是念,我得阿羅漢道不?

須菩提言:不也,世尊。何以故?實無有法名阿羅漢。世尊!若阿羅漢作是念,,我得阿羅漢道,即為著我、人、眾生、壽者。世尊!佛 說我得無諍三昧,人中最為第一,是第一離欲阿羅漢。世尊!我若作是念,我得阿羅漢道,世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者,以須菩提實無所行,而名須菩提,是樂阿蘭那行。莊嚴淨土 分第十

佛告須菩提,於意云何。如來昔在燃燈佛所,於法有所得不?不也,世尊。如來在燃燈佛所,於法實無所得。須菩提,於意云何?菩薩莊嚴佛土不?不也,世尊。何以故?莊嚴佛土者,即非莊嚴,是名莊嚴。是故須菩提,諸菩薩摩訶薩,應如是生清淨心,不應住色生心,不應住聲香味觸法生心,應無所住,而生其心。須菩提,譬如有人,身如須彌山王,於意云何?是身為大不?

須菩提言:甚大,世尊。何以故?佛說非身,是名大身。無為福勝 分第十一

須菩提!如恆河沙中所有沙數,如是沙等恆河,於意云何?是諸恆河沙,寧為多不?

須菩提言::甚多。世尊!但諸恆河,尚多無數,何況其沙?

須菩提!我今實言告汝,若有善男子,善女人,以七寶滿爾所恆河沙數三千大千世界,以用布施,得福多不?

須菩提言:甚多。世尊!

佛告須菩提!若善男子,善女人,於此經中,乃至受持四句偈等,為他人說,而此福德,勝前福德。尊重正教 分第十二

復次,須菩提,隨說是經,乃至四句偈等,當知此處,一切世間天人阿修羅皆應供養,如佛廟塔,何況有人,盡能受持讀誦。須菩提!當知是人,成就最上第一希有之法,若是經典所在之處,則為有佛,若尊重弟子。如法受持 分第十三

爾時,須菩提白佛言:世尊,當何名此經,我等云何奉持?佛告須菩提,是經名為金鋼般若波羅蜜,以是名字,汝當奉持所以者何?須菩提佛說般若波羅蜜,即非般若波羅蜜,是名般若波羅蜜。須菩提,於意云何,如來有所說法不?

須菩提白佛言:世尊,如來無所說。

須菩提,於意云何,三千大千世界所有微塵,是為多不?

須菩提言:甚多,世尊。

須菩提,諸微塵如來說非微塵,是名微塵。如來說世界即非世界,是名世界。須菩提,於意云何,可以三十二相見如來不?不也,世尊,不可以三十二相得見如來,何以故?如來說三十二相,即是非相,是名三十二相。須菩提,若有善男子,善女人,以恆河沙等身命布施。若復有人,於此經中,乃至受持四句偈等,為他人說,其福甚多離相寂滅 分第十四

爾時,須菩提,聞說是經,深解義趣,涕淚悲泣,而白佛言:希有世尊,佛說如是甚深經典,我從昔來,所得慧眼,未曾得聞如是之經。世尊,若復有人,得聞是經,信心清淨,則生實相,當知是人,成就第一希有功德。世尊,是實相者,則是非相,是故如來說名實相。世尊,我今得聞如是經典,信解受持,不足為難,若當來世,後五百歲,其有眾生,得聞是經,信解受持,是人則為第一希有。何以故?此人無我相,無人相,無眾生相,無壽者相。所以者何?我相即是非相,人相、眾生相、壽者相,即是非相。何以故?離一切諸相,則名諸佛。

佛告須菩提,如是如是,若復有人,得聞是經,不驚、不怖、不畏、當知是人,甚為希有。何以故?須菩提,如來說第一波羅蜜,即非第一波羅蜜,是名第一波羅蜜。須菩提,忍辱波羅蜜,如來說非忍辱波羅蜜,是名忍辱波羅蜜。何以故?須菩提,如來昔為歌利王割截身體,我於爾時,無我相,無人相,無眾生相,無壽者相。何以故?我於往昔節節支解時,若有我相人相眾生相壽者相,應生嗔恨。須菩提,又念過去於五百世作忍辱仙人,於爾所世,無我相,無人相,無眾生相,無壽者相。是故須菩提,菩薩應離一切相,發阿耨多羅三藐三菩提心,不應住色生心,不應住聲香味觸法生心,應生無所住心,若心有住,則為非住,是故佛說菩薩心,不應住色布施。須菩提,菩薩為利益一切眾生故,應如是布施。如來說一切諸相,即是非相。又說一切眾生,即非眾生。須菩提,如來是真語者,實語者,如語者,不誑語者,不異語者。須菩提,如來所得法,此法無實無虛。須菩提,若菩薩心住於法而行布施,如人入暗,即無所見。若菩薩心不住法布施,如人有目,日光明照,見種種色。須菩提,當來之世,若有善男子,善女人,能於此經,受持讀誦,則為如來以佛智慧,悉知是人,悉見是人,皆得成就無量無邊功德持經功德 分第十五

須菩提,若有善男子,善女人,初日分以恆河沙等身布施,中日分復以恆河沙等身布施,後日分亦以恆河沙等身布施,如是無量百千萬億劫,以身布施。若復有人,聞此經典,信心不逆,其福勝彼,何況書寫受持讀誦,為人解說,須菩提,以要言之:是經有不可思議,不可稱量,無邊功德。如來為發大乘者說,為發最上乘者說。若有人能受持讀誦,廣為人說,如來悉知是人,悉見是人,皆得成就不可量,不可稱,無有邊,不可思議功德。如是人等,則為荷擔如來,阿耨多羅三藐三菩提。何以故?須菩提,若樂小法者,著我見,人見,眾生見,壽者見,即於此經不能聽受讀誦,為人解說。須菩提,在在處處,若有此經,一切世間天人阿修羅,所應供養,當知此處,則為是塔,皆應恭敬,作禮圍繞,以諸華香而散其處。能淨業障 分第十六

復次,須菩提,善男子,善女人,受持讀誦此經,若為人輕賤,是人先世罪業,應墮惡道,以今世人輕賤故,先世罪業,則為消滅,當得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提,我念過去無量阿僧祇劫,於然燈佛前,得值八百四千萬億那由他諸佛,悉皆供養承事,無空過者。若復有人,於後末世,能受持讀誦此經,所得功德,於我所供養諸佛功德,百分不及一,千萬億分,乃至算數譬喻所不能及。須菩提若善男子,善女人,於後末世。有受持讀誦此經,所得功德,我若具說者,或有人聞,心即狂亂,狐疑不信。須菩提,當知是經義不可思議,果報亦不可思議。究竟無我 分第十七

爾時,須菩提白佛言:世尊,善男子,善女人,發阿耨多羅三藐三菩提心,云何應住,云何降伏其心。

佛告須菩提:善男子,善女人,發阿耨多羅三藐三菩提心者,當生如是心,我當滅度一切眾生,滅度一切眾生已,而無有一眾生實滅渡者。何以故?須菩提,若菩薩有我相,人相、人相、眾生相、壽者相,即非菩薩,所以者何?須菩提,實無有法發阿耨多羅三藐三菩提心者。須菩提,於意云何?如來於然燈佛所,有法得阿耨多羅三藐三菩提不?

不也,世尊。如我解佛所說義,佛於然燈佛所,無有法得阿耨多羅三藐三菩提。

佛言:如是如是:須菩提,實無有法,如來得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提,若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者,然燈佛即不與我授記,汝於來世,當得作佛,號釋迦牟尼。以實無有法,得阿耨多羅三藐三菩提,是故然燈佛與我授記,作是言,汝於來世當得作佛,號釋迦牟尼。何以故?如來者,即諸法如義。

若有人言,如來得阿耨多羅三藐三菩提,須菩提,實無有法,佛得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提,如來所得阿耨多羅三藐三菩提,於是中無實無虛。

是故如來說一切法,皆是佛法。須菩提,所言一切法者,即非一切法,是故名一切法,如來說人身長大,即為非大身,是名大身。

須菩提,菩薩亦如是,若作是言,我當滅度無量眾生,即不名菩薩。何以故?須菩提,實無有法,名為菩薩。是故佛說一切法,無我、無人、無眾生、無壽者。

須菩提,若菩薩作是言,我當莊嚴佛土,,是不名菩薩。何以故?如來說莊嚴佛土者,即非莊嚴,是名莊嚴。須菩提,若菩薩通達無我法者,如來說名真是菩薩。一體同觀 分第十八

須菩提,於意云何,如來有肉眼不?

如是,世尊,如來有肉眼。

須菩提,於意云何,如來有天眼不?

如是,世尊,如來有天眼。

須菩提,於意云何,如來有慧眼不?

如是,世尊,如來有慧眼。

須菩提,於意云何,如來有法眼不?

如是,世尊,如來有法眼。

須菩提,於意云何,如來有佛眼不?

如是,世尊,如來有佛眼。

須菩提,於意云何?如恆河中所有沙,佛說是沙不?

如是,世尊,如來說是沙。

須菩提,於意云何?如一恆河中所有沙,有如是沙等恆河,是諸恆河所有沙數佛世界,如是寧為多不?

甚多,世尊。

佛告須菩提,爾所國土中,所有眾生,若干種心,如來悉知。何以故?如來說諸心,皆是非心,是名為心,所以者何,須菩提,過去心不可得,現在心不可得,未來心不可得。法界通化 分第十九

須菩提,於意云何?若有人滿三千大千世界七寶,以用布施,是人以是因緣,得福多不?

如是,世尊,此人以是因緣,得福多不?如是,世尊,此人以是因緣,得福甚多。

須菩提,若福德有實,如來不說得福德多,以福德無故。如來說得福德多。離色離相 分第二十

須菩提,於意云何?佛可以具足色身見不?

不也,世尊,如來不應以具足色身見。何以故?如來說具足色身,即非具足色身,是名具足色身。

須菩提,於意云何?如來可以具足諸相見不?

不也,世尊,如來不應以具足諸相見。何以故?如來說諸相具足,即非具足,是名諸相具足。非說所說 分第二十一

須菩提,汝勿謂如來作是念,我當有所說法,莫作是念。何以故?若人言如來有所說法,即為謗佛,不能解我所說故。須菩提,說法者無法可說,是名說法。

爾時慧命須菩提白佛言:世尊,頗有眾生,於未來世,聞說是法,生信心不?

佛言:須菩提,彼非眾生,非不眾生。何以故?眾生眾生者,如來說非眾生,是名眾生。無法可得 分第二十二

須菩提白佛言:世尊,佛得阿耨多羅三藐三菩提,為無所得耶。

佛言:如是如是,須菩提,我於阿耨多羅三藐三菩提,乃至無有少法可得,是名阿耨多羅三藐三菩提。淨心行善分第二十三

復次,須菩提,是法平等,無有高下,是名阿耨多羅三藐三菩提。以無我無人無眾生無壽者,修一切善法,即得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提,所言善法者,如來說即非善法,是名善法。福智無比 分第二十四

須菩提,若三千大千世界中,所有諸須彌山王,如是等七寶聚,有人持用布施。若人以此般若波羅蜜經,乃至四句偈等,受持讀誦,為他人說,於前福德百分不及一,百千萬億分,乃至算數譬喻所不能及。化無所化 分第二十五

須菩提,於意云何,可以三十二相觀如來不?

須菩提言:如是如是,以三十二相觀如來。

佛言:須菩提,若以三十二相觀如來者,轉輪聖王即是如來。

須菩提白佛言:世尊,如我解佛所說義,不應以三十二相觀如來。

爾時世尊而說偈言:若以色見我,以音聲求我,是人行邪道,不能見如來。無斷無滅 分第二十七

須菩提,汝若作是念,如來不以具足相故,得阿耨多羅三藐三菩提。須菩提,莫作是念,如來不以具足相故,得阿耨多羅三藐三菩提。汝若作是念,發阿耨多羅三藐三菩提心者,說諸法斷滅,莫作是念。何以故?發阿耨多羅三藐三菩提心者,於法不說斷滅相。不受不貪 分第二十八

須菩提,若菩薩以滿恆河沙等世界七寶,持用布施,若復有人,知一切法無我,得成於忍,此菩薩勝前菩薩所得功德。何以故?須菩提,以諸菩薩不受福德故。

須菩提白佛言:世尊,云何菩薩不受福德?須菩提,菩薩所作福德不應貪者,是故說不受福德。威儀寂靜 分第二十九

須菩提,若有人言,如來若來若去,若坐若卧,是人不解我所說義。何以故?如來者,無所從來,亦無所去,故名如來。一合理相 分第三十

須菩提,若善男子,善女人,以三千大千世界,碎為微塵,於意云何,是微塵眾,寧為多不?

須菩提言:甚多,世尊。何以故?若是微塵眾實有者,佛即不說是微塵眾。所以者何?佛說微塵眾,即非微塵眾,是名微塵眾。世尊,如來所說三千大千世界,即非世界,是名世界。何以故?若世界實有者,即非世界,是名世界。何以故?若世界實有者,即是一合相。如來說一合相,即非一合相,是名一合相。須菩提,一合相者,即是不可說,但凡夫之人,貪著其事。知見不生 分第三十一

須菩提,若人言:佛說我見、人見、眾生見、壽者見,須菩提,於意云何?是人解我所說義不?不也,世尊。是人不解如來所說義。何以故?世尊說我見、人見、眾生見、壽者見、即非我見人見眾生見壽者見,是名我見人見眾生見壽者見,是名我見人見眾生見壽者見。須菩提,發阿耨多羅三藐三菩提心者,於一切法,應如是知,如是見,如是信解,不生法相。須菩提,所言法相者,如來說即非法相,是名法相。應化非真 分第三十二

須菩提,若有人以滿無量阿僧衹世界七寶,持用布施,若有善男子,善女人,發菩提心者,持於此經,乃至四句偈等,受持讀誦,為人演說,其福勝彼。云何為人演說?不取於相,如如不動。何以故;一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀。


佛說是經已,長老須菩提,及諸比丘,比丘尼,優婆塞,優婆夷,一切世間天人阿修羅,聞佛所說,皆大歡喜,信受奉行。

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn từ đâu đến..Bạn từ đâu đến bạn ơi!
Đến thì nhớ nhé đôi lời thăm nhau..

free counters


Pageviews: 374,323 - 23/09/2016

Sắc tím Đài Đông

Sắc tím Đài Đông

Sương khói
Suy tư vầng trán thêm gầy
Em ơi! khói thuốc vàng tay vẫn buồn..

Và mây vẫn trôi giữa dòng đời.......
................ bụi bặm...
..... Người đi qua đời.. chợt.. ...
............cũ đến chẳng còn quen.......
................. TTM